Vårt syfte är detsamma idag som 1936 men språk och regelverk har utvecklats sedan dess och vi har 2021 arbetat fram ett förslag till nya stadgar som antogs på årsmötet 2022. I framtiden kommer säkerligen stadgarna uppdateras vidare.


Stadgar för Mörtnäs Fastighetsägarförening

I. Föreningens benämning och uppgift

Föreningens firma är Mörtnäs Fastighetsägareförening utan personligt ansvar, förkortas MFF UPA.

Föreningen skall såsom en sammanslutning av fastighetsägare inom Mörtnäs område av Värmdö kommun bevaka och tillvarataga medlemmarnas gemensamma intressen.

Föreningen skall såsom ägare av fastigheten, Mörtnäs 1:484, vid Grisslingefjärden i samma kommun förvalta denna fastighet samt utöva tillsyn över föreningens friluftsbad och därtill hörande anläggningar av olika slag.

Föreningen grundades 9 november 1936.

II. Medlemskap och årsavgift

Fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare och/eller hyresrättsinnehavare inom Mörtnäsområdet äger rätt till att ansöka om medlemskap till föreningen. Ansökan om medlemskap skall inges till och behandlas av styrelsen.

Medlem skall årligen till föreningen, senast den 15 juni, erlägga årsavgift med belopp som bestämmes av föreningens ordinarie sammanträde, årsmötet.

Medlem, som före utgången av det löpande året icke erlagt sin årsavgift, skall från och med ingången av påföljande år icke längre anses tillhöra föreningen.

Medlem, som uppenbart skadar föreningen eller dess intressen, kan av styrelsen uteslutas. Beslut härom skall vara enhälligt, i annat fall hänskjutes ärendet till årsmöte.

III. Styrelse

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Värmdö kommun bestående av Ordförande, kassör samt minst tre ledamöter jämte två suppleanter.

Ledamot och suppleant skall väljas vid årsmötet för en tid av två år, dock att då styrelseval första gången sker två ledamöter och en suppleant skall avses valda för ett år.

Avgående ledamot kan omväljas. Till ledamot eller suppleant kan endast väljas medlem av föreningen.

Styrelsen är beslutsför, då minst tre ledamöter är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening, varom de flesta röstande förenat sig och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som justeras av ordföranden. Ledamot eller ersättare för ledamot (suppleant), som närvarit vid sammanträde, anses ha deltagit i där fattat beslut.

IV. Styrelsens åligganden

Styrelsen ansvarar för skötseln av friluftsbadet och av föreningen ägd och förvaltad mark, och meddela de föreskrifter som den anser erforderliga. Styrelsen ska dessutom handha de angelägenheter som kan ankomma på föreningen.

För de finansiella medel som förvaltas av styrelsen är dess ledamöter gemensamt ansvariga mot föreningen. Styrelsen skall tillse, att dessa medel i görligaste mån göres räntebärande.

Det åligger styrelsen att för sin förvaltning föra löpande bokföring, som skall avslutas kalenderårsvis, samt att till årsmötet avge berättelse rörande verksamheten under året jämte redogörelse för föreningens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets utgång, balansräkning och resultaträkning.

Dessa redovisningshandlingar, som skall vara undertecknade av samtliga styrelseledamöter, jämte räkenskaperna och protokoll skall överlämnas till de utsedda revisorerna i god tid före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet framlägga förslag till årsavgift för nästkommande år, förslag till avgift för badhytt eller för annan nyttjanderätt.

För uppdrag som ledamot av styrelsen skall utgå arvode, som beslutas på årsmötet.

V. Föreningssammanträden

Föreningssammanträden (Årsmötet) är det högst beslutande organet och för medlemmarna att framföra sina åsikter i form av motioner.

Ordinarie årsmöte skall hållas årligen före den 15 maj på tid och ort som styrelsen bestämmer.

Extra sammanträde skall hållas, då styrelsen eller revisorerna därtill finner anledning, eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen hos styrelsen sådant påkallar. Uppgift skall därvid lämnas om ändamålet med sammanträdet och de ärenden de därvid önskar få behandlade.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse
 7. Redovisning av balans- och resultaträkning
 8. Revisionsberättelsen redogörs
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av
  1. Årsavgifter för nästkommande säsong
  2. avgift för badhytt eller annan nyttjanderätt för nästkommande säsong
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Bestämmande av arvoden till styrelse och revisorer
 13. Val av föreningens ordförande för en tid om två år
 14. Val av kassör för föreningen för en tid om två år
 15. Val av tre ledamöter till föreningen för en tid om två år, halva antalet ledamöterna och kassören går omlott med ordförande och övriga ledamöter.
 16. Val av två suppleanter för en tid om ett år
 17. Val av två revisorer och en suppleant för en tid om ett år.
 18. Utseende av två ledamöter till valberedning, av vilka en ska utses till sammankallande.

Förslag från föreningsmedlem (motion) skall för att kunna upptagas till behandling vid årsmötet vara styrelsen till handa före 15 februari.

Kallelse till årsmöte skall ske senast två veckor innan årsmötet. Kallelsen skall innehålla dagordning och eventuella förslag från styrelsen eller motioner från medlemmarna med ett alternativt svar ifrån styrelsen.

Protokoll över sammanträde skall justeras av mötets ordförande och de utsedda justeringsmännen.

Varje medlem äger vid sammanträde en röst. Medlem kan låta sig representeras med fullmakt från annan medlem som ej närvara på årsmötet

Medlem får ej deltaga i avgörande av fråga vari han äger ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot föreningens.

Som föreningens beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avgivits. Vid lika röstetal avgöres val till styrelse genom lottning. I andra frågor gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Val förrättas med slutna sedlar, om därom vid sammanträdet göres framställning.

VI. Revision

Styrelsens och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer. Dessa jämte en suppleant skall utses vid årsmötet. Det åligger revisorerna att i sin berättelse bestämt av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Därvid skall iakttagas att, innan anmärkning göres, styrelsen lämnas tillfälle att i saken lämna upplysningar. Revisorerna skall, närhelst det påfordras äga erhålla tillgänglig till föreningens alla räkenskaper och andra handlingar

14 dagar efter att revisorerna mottagit bokslutshandlingarna skall revisorerna ha inkommit med sin berättelse till styrelsen. För uppdrag som revisor, skall utgå arvode, som beslutas av årsmötet.

VII. Övriga bestämmelser

För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

Tvister om tillämpningen av efterlevnaden av dessa stadgar, vilka kan uppstå mellan föreningen och föreningsmedlem, skall hänskjutas till avgörande av allmän domstol.

Medlem har att följa dessa stadgar och övriga på årsmötet fattade beslut.

Har medlem klagomål att framställa, skall detta göras skriftligen till styrelsen, som äger undersöka saken och meddela klaganden sitt beslut.

VIII. Ändring av stadgarna

För beslut om ändring av stadgarna, utom beslut om upplösning, krävs beslut av årsmötet med 2/3 delar av antalet avgivna röster. Om beslut om ändring ej uppnås, kan ett påföljande extrainkallat årsmöte fatta beslut därom genom enkel majoritet.

För beslut om upplösning av Mörtnäs Fastighetsägarförening krävs minst tre fjärdedelars majoritet vid två på varandra följande årsmöten med minst sex månaders mellanrum, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. I kallelse till årsmötet som har att behandla fråga om Föreningens upplösning ska förslag lämnas om hur styrelsen ska förfara med föreningens tillgångar.

Stadgarna fastställda av Årsmötet den 7 april. 2022

Denna webbplats använder cookies. Genom fortsätt användning godkänner du vår användning av cookies.  Lär dig mer